شابک: 0-76-9931-964-978
پژوهشی
عنوان: برنامه های هفته پژوهش دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۸
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۴۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کوشش فرشته نصیرزاده
مترجم:
شرحمباحث