شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: میوه های دانه ریز
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۱۵۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر نعمت الله شهرستانی
مترجم:
شرحمباحث