شابک: 0-89-9931-964-978
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ریخت شناسی رشد و نمو گیاه برنج
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحات: ۳۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کیوچیکا هوشیکاوا
مترجم: دکتر مسعود اصفهانی مهندس مهرو مجبتایی زمانی مهندس بهمن امیری لاریجانی
شرحمباحث