شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: گیاهان آبزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مهندس اکبر نصرالله زاده
مترجم:
شرحمباحث