شابک: 978-964-9931-84-5
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: مدیریت پیشرفته در ورزش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۱۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر رحیم رمضانی نژاد با همکاری رضا اندام، نوشین بنار، سیده عذرا میر کاظمی
مترجم:
شرحمباحث