شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مکانیک جامدات مهندسی (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۳۲۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۶
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث