شابک: 964-6577-93-8
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مبانی شیمی آلی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر منوچهرمامقانی دکتر فرهاد شیرینی
مترجم:
شرحمباحث