شابک: 978-964-9931-98-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: در آمدی بر نظریه گراف
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: رابین جی ویلسن
مترجم: دکتر جعفر بی آزار
شرحمباحث