شابک: 978-964-9931-95-1
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: راهسازی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث