شابک: 978-964-9931-94-4
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی ترافیک
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث