شابک: 978-964-9931-66-1
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: پرورش متراکم ماهی جلد اول
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: جاناتان شفرد نیال برومیج
مترجم: دکتر مسعود ستاری، دکتر کریم معتمد
شرحمباحث