شابک: 978-964-9931-86-9
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: مشاوره ی دانش آموزان در مدارس
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۲۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: گری هورن بای، کارول هال، اریک هال
مترجم: دکتر فاطمه کریمی
شرحمباحث