شابک: 978-964-9931-70-8
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: ایستایی معماری
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۵۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۲۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر رحمت مدندوست، دکتر اکبر خداپرست حقی
مترجم:
شرحمباحث