شابک: 978-964-9931-73-9
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: آشنایی با تمرین با وزنه
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۶۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: ریچارد برگر
مترجم: دکتر فرهاد رحمانی نیا
شرحمباحث