شابک: 978-964-9931-85-2
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مقدمه ای بر جبر خطی و هندسه چند وجهی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: ر.آ.شریف . اف
مترجم: دکتر اسماعیل انصاری، منیره ادراکی
شرحمباحث