شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مرجع طرح سازهها در برابر زلزله (جلد۲)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۲۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۶۹۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اوشکسرایی ، رضا
مترجم:
شرحمباحث