شابک:
پژوهشی
عنوان: مجموعه مقالات چهارمین همایش طرحهای علمی پژوهشی دانشگاه گیلان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۵
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: معاونت پژوهشی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث