شابک: 978-964-9931-65-4
دانشکده: کشاورزی
عنوان: ژنتیک جمعیت (اصول بنیادی )
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دونالد پی .دولیتل
مترجم: دکتر سید ضیاء الدین میرحسنی دکتر علیرضا صیداوی
شرحمباحث