شابک: 978-964-9931-88-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: کاتالیزورهای همگن کمپلکسهای عناصر واسطه (هنر ظریف)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۸۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: کریستوفر مسترز
مترجم: دکتر خلیل طباطبائیان
شرحمباحث