شابک: 978-964-9931-82-1
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۶۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مریم محسنی طوبی عابدی رویا عابدی
مترجم:
شرحمباحث