شابک: 978-964-9931-91-3
پژوهشی
عنوان: کارنامه پژوهشی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۸۷
نوع: کارنامه
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۴۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی به کوشش فرشته نصیر زاده
مترجم:
شرحمباحث