شابک: 978-964-9931-55-5
دانشکده: علوم پایه
عنوان: مباحثی در حساب دیفرانسیل و آنتگرال
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر احمد عباسی
مترجم:
شرحمباحث