شابک: 978-964-9931-61-7
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مهندسی راه آهن
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر مهیار عربانی
مترجم:
شرحمباحث