شابک: 978-964-9931-62-3
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشگاه شیمی معدنی ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۳۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۳۲
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر عبدالله فلاح شجاعی
مترجم:
شرحمباحث