شابک: 978-964-9931-83-8
دانشکده: کشاورزی
عنوان: کنه های شکارگر خانواده فیتوزئیده ایران
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۵۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر جلیل حاجی زاده دکتر فرید فرجی مهندس مهیار رفعتی فرد
مترجم:
شرحمباحث