شابک: 978-964-9931-81-4
دانشکده: کشاورزی
عنوان: اصلاح برنج برای محیطهای مستعد خشکی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۰۰۰۰
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: فیشر و همکاران
مترجم: دکتر بابک ربیعی مهندس صنم صفایی چایی کار
شرحمباحث