شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مرجع طرح سازهها در برابر زلزله (جلد ۱)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۹۰۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۵۴۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۴
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: اوشکسرایی، رضا
مترجم:
شرحمباحث