شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: جنین شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۳۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر فرهاد مشایخی
مترجم:
شرحمباحث