شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: cjes
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۱۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده منابع طبیعی
مترجم:
شرحمباحث