شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: فیزیولوژی انسان
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۴
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۴
چاپ:
مو لف: دکتر فرهاد رحمانی نیا
مترجم:
شرحمباحث