شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: فیزیک عمومی برای رشته های کشاورزی
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۲۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۶۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ:
مو لف: علی اکرم علیمحمدی
مترجم:
شرحمباحث