شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات همایش ملی ادبیات مقاومت در لبنان
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۶۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد: ۲۰۰
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر اکرم روشنفکر
مترجم:
شرحمباحث