شابک:
پژوهشی
عنوان: پژوهشنامه علوم کشاورزی ( ویژه آفات و بیماریها)
نوع: مجله
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات:
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده علوم کشاروزی
مترجم:
شرحمباحث