شابک:
پژوهشی
عنوان: نشریه مطالعات علوم ورزشی
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۹۱
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
مترجم:
شرحمباحث