شابک:
پژوهشی
عنوان: تحقیقات بتن
نوع: مجله
زبان:
قیمت: ۲۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۴۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده فنی و مهندسی
مترجم:
شرحمباحث