شابک:
دانشکده: فنی و مهندسی
عنوان: مقاومت مصالح (بارگذاری پیچشی اجزاء با مقطع دایره و غیر دایره)
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۶۰۰ ريال
تعداد صفحات: ۱۹۵
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۷۲
شمار: ۳۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: درویزه، ابوالفضل
مترجم:
شرحمباحث