شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات چهارمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۱۹۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۷۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
مترجم:
شرحمباحث