شابک:
پژوهشی
عنوان: چکیده مقالات همایش علمی نکوداشت استاد احمد سمیعی گیلانی
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۹۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۵۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مترجم:
شرحمباحث