شابک:
پژوهشی
عنوان: گزیده مقالات دکتر محمد معین
نوع: مجموعه مقالات
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۷۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهدخت معین
مترجم:
شرحمباحث