شابک:
دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی
عنوان: فیزیولوژی ورزش
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۶۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۴۰۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: تئودور هال
مترجم: فرهاد رحمانی نیا محمد عزیزی محسن ابراهیمی
شرحمباحث