شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: برنامه درسی برای کودکان پیش دبستانی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۴۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۶۳
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: آودری کرتیس
مترجم: فاطمه کریمی
شرحمباحث