شابک:
پژوهشی
عنوان: برنامه های هفته پژوهش سال۱۳۸۷ دانشگاه گیلان
نوع: پژوهشی
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۳۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه
مترجم:
شرحمباحث