شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیولوژی خاک (۲) چرخه بیولوژیک عناصر در خاک
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۲۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۱۹
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: مهندس آرمین کریمی نیا
مترجم:
شرحمباحث