شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: حمایت و حفاظت جنگل
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۳۰۰
تعداد صفحات: ۵۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر مهرداد قدس خواه دریایی
مترجم:
شرحمباحث