شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: زیست شناسی سلولی پیشرفته
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۷۶
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۵۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر زیور صالحی
مترجم:
شرحمباحث