شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: بیماری شناسی گیاهی و شناخت قارچها و سایر عوامل بیماریزا درگیاهان
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۷۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۴۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۴۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۳
چاپ: سوم
مو لف: دکتر سید علی الهی نیا
مترجم:
شرحمباحث