شابک:
دانشکده: منابع طبیعی
عنوان: نمایه مجله محیط شناسی
نوع: کتاب
زبان:
قیمت:
تعداد صفحات: ۲۸۰
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار:
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: مریم محسنی رویا عابدی طوبی عابدی
مترجم:
شرحمباحث