شابک:
دانشکده: کشاورزی
عنوان: راهنمای آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه
نوع: درسنامه
زبان:
قیمت: ۱۵۰۰۰
تعداد صفحات: ۸۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸
شمار: ۳۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: دکتر احد صحراگرد
مترجم:
شرحمباحث