شابک:
دانشکده: ادبیات و علوم انسانی
عنوان: حقوق سیاسی اجتماعی در اسلام
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۱۰۰۰۰
تعداد صفحات: ۶۷
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۱
چاپ:
مو لف: دکتر حسن شاه ملک پور
مترجم:
شرحمباحث