شابک:
دانشکده: علوم پایه
عنوان: آزمایشهای شیمی عمومی ۲
نوع: کتاب
زبان:
قیمت: ۲۹۰۰۰
تعداد صفحات: ۱۷۸
ناشر: دانشگاه گیلان
تاریخ انتشار: ۱۳۸۶
شمار: ۱۰۰۰
شماره جلد:
دوره چاپ: ۲
چاپ:
مو لف: علی اکبر شامل
مترجم:
شرحمباحث